Over ons

Zorggroep 't Achterhuus is een zorginstelling voor Forensisch Beschermd Wonen.

Forensische zorg betekent ‘zorg in combinatie met het borgen van veiligheid voor de samenleving.’

Binnen de forensische zorgketen heeft de zorginstelling een gewaardeerde positie ingenomen in het proces van resocialisatie van justitiabelen en doorstroming binnen de forensische zorgketen.

De opdracht richt zich op intensieve begeleiding, vanuit een zorgvuldig opgebouwd zorgplan.

Deze begeleiding staat niet op zichzelf. In de meeste gevallen wordt de betrokkene tegelijkertijd (nog) behandeld. Daarnaast is er vanuit het forensisch kader altijd een verantwoordelijke toezichthouder.

Zorggroep ’t Achterhuus hecht aan transparantie en actuele communicatie tussen alle betrokkenen bij het zorgtraject en neemt daarin initiatief. Mede onder die voorwaarden kunnen de samenwerkende betrokkenen de vereiste forensisch scherpte op het hoogste peil houden en daarmee de betrokkene en de samenleving behoeden voor recidive.

Naast begeleiding biedt Zorggroep ’t Achterhuus interne dagbesteding en dagactiviteiten aan.

Ten gunste van het begeleidingsresultaat stuurt Zorggroep ’t Achterhuus aan op continuïteit. Dat betekent investering in een optimaal werkklimaat en voor de justitiabelen de garantie van vaste betrokken medewerkers.

sunny-day-field
Missie

Zorggroep ’t Achterhuus staat voor acceptatie, autonomie en ontwikkeling.

Die kernbegrippen hebben betrekking op zowel cliënt als medewerker.

Iedereen wordt als mens onvoorwaardelijk geaccepteerd en gewaardeerd en wordt geprikkeld tot eigen inbreng, zienswijzen en creativiteit. Binnen die ruimte, aangevuld met professionele ondersteuning ontstaat er een mogelijkheid tot duurzame ontwikkeling waarbij de eigenheid van de betrokkene gerespecteerd en geborgd blijft.

Ambitie

Zorggroep ’t Achterhuus wil perspectief geven aan justitiabelen die dreigen vast te lopen binnen de forensische zorgketen.

In de begeleiding wil zij invulling geven aan de hoogst mogelijke begeleidingsstandaard ten gunste van een zeer complexe doelgroep, binnen haar niet-beveiligde forensische zorginstelling.

Voor de forensische keten wil zij een substantiële bijdrage leveren om de druk op de capaciteit te verminderen zodat ‘in afwachting zijnde trajecten’ doorgang kunnen vinden.